INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

Delta i luka Baroš - riječki waterfront


Predlagatelj projekta: Lučka uprava Rijeka, Grad Rijeka

Procjena ukupne vrijednosti projekta: 3.750.000.000,00 kn

OPIS PROJEKTA:

Prenamjena lučkih sadržaja u gradske temelji se na dugogodišnjoj javnoj i stručnoj potrebi za integracijom urbanih, rezidencijalnih i komercijalnih sadržaja na ovom području, odnosno na potrebi o aktivnom suživotu luke i grada.


Premještanjem lučkih aktivnosti s područja Delte i luke Baroš na druge lokacije, prostorni i lokacijski potencijal ovog područja usmjerava se prema stvaranju novog i prepoznatljivog dijela gradskog središta koje će svojim sadržajima, izgledom i kvalitetom javnih površina postati mjesto novog identiteta grada, aktivnog suživota grada i građana s morem, ali i prerasti lokalne okvire i pozicionirati Rijeku kao primjer uspješne preobrazbe lučkih gradova na Mediteranu.


Za postizanje opisanih ciljeva, samo na južnoj Delti otvorena je mogućnost izgradnje oko 200.000 m² bruto razvijene površine novih građevina, a unutar marine Baroš još oko 50.000 m².


Projekt podrazumijeva gradnju:

 • centralnog gradskog parka površine 4 ha na području sjeverne Delte
 • raznovrsnih gradskih sadržaja (stambeni, poslovni, trgovački, ugostiteljski, zabavni, hotelski, gradska
 • više namjenska dvorana, akvarij) na području južne Delte, na površini od 10 ha
 • marine Baroš, površine oko 10 ha
 • Lučka uprava Rijeka, Grad Rijeka
  Predlagatelj investicijskog projekta.
 • Denis Vukorepa

  Kontakt osoba za detaljne informacije o projektu.
 • Ivana Pavlek

  Ime i prezime osobe koja je popunila obrazac.
 • Riva 1, 51000 Rijeka
 • +385 51 351 177
 • n/a
 • rijeka.gateway@portauthority.hr
 • www.portauthority.hr

Procjena ukupne vrijednosti projekta :


3.750.000.000,00 kn

Koliko je sredstava do sada uloženo?


n/a

Kolika je vrijednost zemljišta?


n/a

 

Lokacija projekta:


Grad Rijeka

Da li je projekt greenfield* ili brownfield** ulaganje?


GREENFIELD

Poslovni model:


Koncesija
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršen uvid u prostorno-plansku dokumentaciju?
 • Da li se lokacija investicijskog projekta nalazi unutar obuhvata građevinskog područja?
 • Da li je za investicijski projekt provedena provjera usklađenosti sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom?
 • Da li na lokaciji investicijskog projekta postoji komunalna opremljenost?
 • Da li su za investicijski projekt pribavljeni posebni uvjeti javnopravnih tijela?
 • Da li je za investicijski projekt izrađen Glavni projekt?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena potvrda od strane javnopravnih tijela
  da je Glavni projekt napravljan u skladu s posebnim uvjetima pribavljenim od tih javnopravnih tijela?
 • Da li postoji obveza izrade Studije i procjene utjecaja na okoliš za dati investicijski projekt?
 • Da li postoji obveza revizije projekta (sukladno pravilniku o kontroli projekata - NN 32/2014)?
 • Da li je za investicijski projekt predan Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena građevinska dozvola?
 • Da li su za navedeni investicijski projekt plaćeni komunalni i vodni doprinos?
 • Da li je za investicijski projekt izabran nadzorni inženjer i izvođač radova?
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršena prijava početka građenja?
 • Da li je gradnja investicijskog projekta dovršena u propisanim rokovima?
 • Da li je za investicijski projekt podnesen nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje uporabne dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt obavljen tehnički pregled?
 • Da li je za investicijski projekt izdana uporabna dozvola?
 • Da li je investicijski projekt pušten u rad?
 • Da li je za Investicijski projekt izrađena Studija (pred)izvodljivosti)?
  NE
 • Da li za Investicijski projekt postoje dodatni materijali?
  NE
 • Da li je dokumentacija prevedena na engleski jezik?
  NE

 

 

0%

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA