INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

Izgradnja terminala za putnički pomorski promet u Puli


Predlagatelj projekta: Lučka uprava Pula

Procjena ukupne vrijednosti projekta: 1.104.430.382,60 kn

OPIS PROJEKTA:

Izgradnja terminala za putnički pomorski promet predviđena je na lokaciji rta guc Valelunga, smještenog u pulskoj luci na površini od približno 16 hektara.

Spomenuta lokacija pogodna je obzirom da je smještena u dijelu pulske luke, koji je prostorno-planskim dokumentima Istarske županije i Grada Pule namijenjen izgradnji lučke infrastrukture u cilju daljnjeg razvoja prekograničnog putničkog pomorskog prometa, unaprijeđenja sigurnosti i kvalitete terminalskih usluga te poticanja razvoja ostalih gospodarskih djelatnosti i povećanja ukupnog broja zaposlenih.

Vlasnik investicijskog projekta u stopostotnom iznosu je Lučka uprava Pula.

Sukladno izrađenoj Studiji izvodljivosti, novi putnički terminal uključuje izgradnju 400 m dugog i 40 m širokog pristaništa, s mogućnošču istovremenog priveza dva velika kruzera.

Navedeno pristanište bit će dostupno preko servisnog mosta širokog 16 m, koje će se također koristiti kao privezišna obla za manje izletničke brodove.

Treći pristan za brodove do 330 m bit će izgrađen na obali.

Osim izgradnje tri zgrade putničkog terminala, projekt predviđa izradu tehničke dokumentacije za izgradnju dodatne zgrade koja bi osigurala pružanje svih potrebnih usluga za putnike i posadu brodova.

Sve prethodno navedene aktivnosti predviđene su prostornim planom Grada Pule i Istarske županije.

 • Lučka uprava Pula
  Predlagatelj investicijskog projekta.
 • n/a

  Kontakt osoba za detaljne informacije o projektu.
 • n/a

  Ime i prezime osobe koja je popunila obrazac.
 • Riva 2, 52100 Pula
 • +385 52 383 160
 • n/a
 • info@lup.hr
 • www.lup.hr

Procjena ukupne vrijednosti projekta :


1.104.430.382,60 kn

Koliko je sredstava do sada uloženo?


1.312.000,00 kn

Kolika je vrijednost zemljišta?


n/a

 

Lokacija projekta:


Grad Pula, rt Guc Valelunga

Da li je projekt greenfield* ili brownfield** ulaganje?


NULL

Poslovni model:


Koncesija, Javno-privatno partnerstvo
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršen uvid u prostorno-plansku dokumentaciju?
 • Da li se lokacija investicijskog projekta nalazi unutar obuhvata građevinskog područja?
 • Da li je za investicijski projekt provedena provjera usklađenosti sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom?
 • Da li na lokaciji investicijskog projekta postoji komunalna opremljenost?
 • Da li su za investicijski projekt pribavljeni posebni uvjeti javnopravnih tijela?
 • Da li je za investicijski projekt izrađen Glavni projekt?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena potvrda od strane javnopravnih tijela
  da je Glavni projekt napravljan u skladu s posebnim uvjetima pribavljenim od tih javnopravnih tijela?
 • Da li postoji obveza izrade Studije i procjene utjecaja na okoliš za dati investicijski projekt?
 • Da li postoji obveza revizije projekta (sukladno pravilniku o kontroli projekata - NN 32/2014)?
 • Da li je za investicijski projekt predan Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena građevinska dozvola?
 • Da li su za navedeni investicijski projekt plaćeni komunalni i vodni doprinos?
 • Da li je za investicijski projekt izabran nadzorni inženjer i izvođač radova?
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršena prijava početka građenja?
 • Da li je gradnja investicijskog projekta dovršena u propisanim rokovima?
 • Da li je za investicijski projekt podnesen nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje uporabne dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt obavljen tehnički pregled?
 • Da li je za investicijski projekt izdana uporabna dozvola?
 • Da li je investicijski projekt pušten u rad?
 • Da li je za Investicijski projekt izrađena Studija (pred)izvodljivosti)?
  DA
 • Da li za Investicijski projekt postoje dodatni materijali?
  NE
 • Da li je dokumentacija prevedena na engleski jezik?
  NE

 

 

26%

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA