INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

Prometno-logistički centar i poduzetnička zona Miklavija


Predlagatelj projekta: Općina Matulji

Procjena ukupne vrijednosti projekta: očekuje se procjena prema konačnom prijedlogu

OPIS PROJEKTA:

Projekt podrazumijeva gradnju: platoa za izgradnju sadržaja gospodarske poslovne i proizvodne namjene površine 77,31 ha; intermodalnog terminala s površinama za prekrcaj i prijevoz kontejnera, površinama za manipuliranje kontejnerima i skladišnim prostorom te 6 ranžirnih željezničkih kolosjeka, cestovnim prometnicama s dizalicama površine od 17,73 ha; kamionskog terminala površine 9,08 ha kapaciteta do 500 kamiona – teških vozila; javnih prometnih površina (sabirne i pristupne ceste u zoni, željeznička pruga, industrijski kolosijek) površine 17,06 ha i infrastrukturnih građevina (110 kV TS i Helidrom) površine 2,01 ha; zajedničkih sadržaja (javnih, uslužnih, ugostiteljsko turističkih) površine 17,37 ha te zelenih površina na površini od 17,90 ha

 • Općina Matulji
  Predlagatelj investicijskog projekta.
 • Astra Gašparini

  Kontakt osoba za detaljne informacije o projektu.
 • Ivana Pavlek

  Ime i prezime osobe koja je popunila obrazac.
 • Trg Maršala Tita 11, 51211 Matulji
 • +385 51 274 114
 • n/a
 • opcina.matulji@ri.htnet.hr
 • www.matulji.hr

Procjena ukupne vrijednosti projekta :


očekuje se procjena prema konačnom prijedlogu

Koliko je sredstava do sada uloženo?


n/a

Kolika je vrijednost zemljišta?


n/a

 

Lokacija projekta:


Općina Matulji

Da li je projekt greenfield* ili brownfield** ulaganje?


GREENFIELD

Poslovni model:


 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršen uvid u prostorno-plansku dokumentaciju?
 • Da li se lokacija investicijskog projekta nalazi unutar obuhvata građevinskog područja?
 • Da li je za investicijski projekt provedena provjera usklađenosti sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom?
 • Da li na lokaciji investicijskog projekta postoji komunalna opremljenost?
 • Da li su za investicijski projekt pribavljeni posebni uvjeti javnopravnih tijela?
 • Da li je za investicijski projekt izrađen Glavni projekt?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena potvrda od strane javnopravnih tijela
  da je Glavni projekt napravljan u skladu s posebnim uvjetima pribavljenim od tih javnopravnih tijela?
 • Da li postoji obveza izrade Studije i procjene utjecaja na okoliš za dati investicijski projekt?
 • Da li postoji obveza revizije projekta (sukladno pravilniku o kontroli projekata - NN 32/2014)?
 • Da li je za investicijski projekt predan Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena građevinska dozvola?
 • Da li su za navedeni investicijski projekt plaćeni komunalni i vodni doprinos?
 • Da li je za investicijski projekt izabran nadzorni inženjer i izvođač radova?
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršena prijava početka građenja?
 • Da li je gradnja investicijskog projekta dovršena u propisanim rokovima?
 • Da li je za investicijski projekt podnesen nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje uporabne dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt obavljen tehnički pregled?
 • Da li je za investicijski projekt izdana uporabna dozvola?
 • Da li je investicijski projekt pušten u rad?
 • Da li je za Investicijski projekt izrađena Studija (pred)izvodljivosti)?
  NE
 • Da li za Investicijski projekt postoje dodatni materijali?
  NE
 • Da li je dokumentacija prevedena na engleski jezik?
  NE

 

 

5%

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA