INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

Revitalizacija ruralnog prostora kroz inovativni turistički model


Predlagatelj projekta: Istarska županija/Općina Grožnjan

Procjena ukupne vrijednosti projekta: 35.000.000,00 kn

OPIS PROJEKTA:

Lokalitet Završje zaštićen je sukladno Registru kulturne baštine RH, kao visokovrijedno kulturno dobro. Specifično je jer je gotovo u cjelosti središte mjesta u javnom (općinskom) vlasništvu.

Projektom je definirano 12 objekata koji se protežu duž mjesta koji se namjeravaju rekonstruirati i staviti u funkciju poslovnih prostora i smještaja te se uspostaviti model difuznog hotela u koji se kasnije mogu uključivati i drugi objekti u javnom ili provatnom vlasništvu.

Model je već od 1980-ih poznat u Italiji.

Tim projektom u Završju uspostavili bi se uvjeti za očuvanje i zaštitu registrirane povijesne i kulturne baštine te njeno uključivanje u turističku ponudu regije s ciljem stvaranja prepoznatljivog odredišta kulturnog turizma, čime će se potaknut jačanje turističke atraktivnosti i konkurentnosti općine Grožnjan i Istarske županije, kao i gospodarski rast i razvoj naselja i okolnog područja.

Projekt obuhvaća: izradu dodatne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekti); obnovu 12 objekata ukupne bruto površine 2.669,23 m², 38 soba, ukupno 76 kreveta; opremanje 12 objekata standardnom opremom; opremanje 4 poslovna prostora; obnovu i opremanje hotela Sili kao poslovne građevine u u kojem su planirane: smještajne jedinice (14 kreveta), recepcija difuznog hotela, info punk, bar, terasa + lounge bar, relax zona, restoran i kuhinja; uređenje parkirališta; postavljanje javne rasvjete i urbane opreme.

Svi objekti predviđeni obuhvatom projekta imaju potvrđena Rješenja o uvjetima gradnje (pravo gradnje dano Istarskoj županiji), s obzirom da se radi o objektima izgrađenim prije 1968. godine, čime je omogućeno ulaganje u infrastrukturu.

 • Istarska županija/Općina Grožnjan
  Predlagatelj investicijskog projekta.
 • n/a

  Kontakt osoba za detaljne informacije o projektu.
 • n/a

  Ime i prezime osobe koja je popunila obrazac.
 • Riva 8, Pula
 • n/a
 • n/a
 • n/a
 • n/a

Procjena ukupne vrijednosti projekta :


35.000.000,00 kn

Koliko je sredstava do sada uloženo?


15.000.000,00 kn

Kolika je vrijednost zemljišta?


Vrijednost 12 objekata ne posjeduje procjenu ovlaštenog procjenitelja

 

Lokacija projekta:


Općina Grožnjan, lokalitet Završje

Da li je projekt greenfield* ili brownfield** ulaganje?


BROWNFIELD

Poslovni model:


Koncesija, Javno-privatno partnerstvo, Zakup
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršen uvid u prostorno-plansku dokumentaciju?
 • Da li se lokacija investicijskog projekta nalazi unutar obuhvata građevinskog područja?
 • Da li je za investicijski projekt provedena provjera usklađenosti sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom?
 • Da li na lokaciji investicijskog projekta postoji komunalna opremljenost?
 • Da li su za investicijski projekt pribavljeni posebni uvjeti javnopravnih tijela?
 • Da li je za investicijski projekt izrađen Glavni projekt?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena potvrda od strane javnopravnih tijela
  da je Glavni projekt napravljan u skladu s posebnim uvjetima pribavljenim od tih javnopravnih tijela?
 • Da li postoji obveza izrade Studije i procjene utjecaja na okoliš za dati investicijski projekt?
 • Da li postoji obveza revizije projekta (sukladno pravilniku o kontroli projekata - NN 32/2014)?
 • Da li je za investicijski projekt predan Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena građevinska dozvola?
 • Da li su za navedeni investicijski projekt plaćeni komunalni i vodni doprinos?
 • Da li je za investicijski projekt izabran nadzorni inženjer i izvođač radova?
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršena prijava početka građenja?
 • Da li je gradnja investicijskog projekta dovršena u propisanim rokovima?
 • Da li je za investicijski projekt podnesen nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje uporabne dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt obavljen tehnički pregled?
 • Da li je za investicijski projekt izdana uporabna dozvola?
 • Da li je investicijski projekt pušten u rad?
 • Da li je za Investicijski projekt izrađena Studija (pred)izvodljivosti)?
  DA
 • Da li za Investicijski projekt postoje dodatni materijali?
  DA
 • Da li je dokumentacija prevedena na engleski jezik?
  NE

 

 

37%

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA