INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

INSTRUMENTI POTICANJA ULAGANJA U RH – NACIONALNI POTICAJI

Za poticanje ulaganja u RH osim EU fondova na nacionalnoj razini dostupni su sljedeći poticaji:

 • Poticaji za investicijske projekte u RH
 • Potpore za istraživačko-razvojne projekte u RH
 • Poticaji za strateške investicijske projekte koji udovoljavaju zakonskim kriterijima
 • Mjere aktivne politike zapošljavanja – potpore za zapošljavanje

 

Poticaji za investicijske projekte u RH

Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju ulaganja (NN, br. 102/15, 25/18),  i odnose se na investicijske projekte u:

 • Proizvodno-prerađivačkim aktivnostima
 • Razvojno-inovacijskim aktivnostima
 • Aktivnostima poslovne podrške
 • Aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti

 

Potpore za istraživačko-razvojne projekte u RH

Potpore za istraživačko-razvojne projekte su uređene Zakonom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 64/18). Potpora se odnosi na poreznu olakšicu za istraživačko-razvojne projekte i studije izvedivosti (umanjenje porezne osnovice) do najviše dopuštenog intenziteta državne potpore.

Maksimalni intenziteti potpore na koji korisnik može ostvariti pravo po bilo kojoj osnovi na temelju ovoga Zakona, uključujući druge pravne osnove, može biti do:

 • 100% iznosa prihvatljivih troškova projekta za temeljna istraživanja
 • 50% iznosa prihvatljivih troškova projekta za industrijska istraživanja
 • 25% iznosa prihvatljivih troškova projekta za eksperimentalni razvoj
 • 50% prihvatljivih troškova za studije izvedivosti

 

Kriteriji za strateške investicijske projekte u RH

Strateški investicijski projekti RH su: Privatni, javni ili javno-privatni koji uključuju građenje građevina iz područja gospodarstva, rudarstva, energetike, turizma, prometa, infrastrukture, elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, zaštite okoliša, komunalnoga gospodarstva, poljoprivrede, šumarstva, vodnoga gospodarstva, ribarstva, zdravstva, kulture, audiovizualnih djelatnosti, znanosti, obrane, pravosuđa, tehnologije i obrazovanja.

Mjere aktivne politike zapošljavanja – potpore za zapošljavanje

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) od početka 2018. godine provode ukupno devet mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta:

 • Potpore za zapošljavanje
 • Potpore za usavršavanje
 • Potpore za samozapošljavanje
 • Obrazovanje nezaposlenih
 • Osposobljavanje na radnom mjestu
 • Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva
 • Javni rad
 • Potpore za očuvanje radnih mjesta
 • Stalni sezonac

 

Instrumenti HBOR-a i HAMAG-BICRO-a

Uz uobičajene instrumente kreditiranja malog i srednjeg koje primjenjuje, HBOR ima i posebni financijski instrument za poticanje ulaganja primjenjiv na razini JLP(R)S-a, nazvan ESIF krediti za rast i razvoj.

„ESIF Krediti za rast i razvoj“ je financijski instrument za koji sredstva osiguravaju Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) i poslovne banke, u omjeru 50:50, i iz kojeg se financiraju nove dugoročne investicije malih i srednjih poduzetnika.

Prihvatljiva su isključivo ulaganja koja nisu započela prije donošenja odluke o kreditu i čija će provedba rezultirati povećanjem broja zaposlenih (najmanje jedan novozaposleni), što mora biti adekvatno obrazloženo i dokumentirano u investicijskoj studiji/dokumentaciji. 

Agencija HAMAG-BICRO nastala je 2014. godine spajanjem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) i Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO). Tijekom svog postojanja, HAMAG-BICRO se zalaže za poticanje malog gospodarstva i razvoj poduzetništva u RH. Djelatnost Agencije obuhvaća poticanje osnivanja i razvoja subjekata malog gospodarstva, poticanje ulaganja u malo gospodarstvo, financiranje poslovanja i razvoja subjekata malog gospodarstva kreditiranjem i davanjem jamstva subjektima malog gospodarstva za odobrene kredite od strane kreditora, kao i davanjem potpora za istraživanje, razvoj i primjenu suvremenih tehnologija. HAMAG-BICRO i MRRFEU, potpisali su 2016. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru OPKK 2014.-2020. Temeljem navedenog sporazuma, HAMAG-BICRO raspisao je Programe ESIF Mikro i Malih zajmova.

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA