INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

Operativni programi EU

Cjelokupni okvir za korištenje instrumenata kohezijske politike Europske unije u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2014.-2020. godine reguliran je Sporazumom o partnerstvu između RH i EK za korištenje strukturnih i investicijskih fondova EU-a za rast i radna mjesta u razdoblju od 2014.-2020. godine.

Opći cilj Sporazuma o partnerstvu jest pružiti potporu u približavanju RH ostalim državama EU, odnosno regijama, ubrzavanjem gospodarskog rasta i poticanjem zapošljavanja. Operativni programi su dokumenti u kojima se detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova.

Republika Hrvatska je donijela sljedeće operativne programe:

  • Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK) temeljni je programski dokument kojim se provodi kohezijska politika Europske unije i doprinosi cilju ulaganja za rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 6,831 milijarda eura od čega 4,321 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 2,510 milijardi eura iz Kohezijskog fonda (KF). Kada se tome pridoda obvezno sufinanciranje provedbe operativnog programa iz proračuna Republike Hrvatske, njegova ukupna vrijednost raste na 8,037 milijardi eura.

  • Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Osnovni cilj Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (OPULJP) je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije RH, pri čemu su razrađena ulaganja u četiri temeljna područja: mjere za potporu pristupu održivom i kvalitetnom zapošljavanju, osiguravanje adekvatno usklađenih znanja i vještina s potrebama tržišta rada, aktivnosti vezane uz socijalno uključivanje te potpora javnoj upravi (razvoj e-uprave i slično). Ukupna vrijednost Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iznosi 1,85 milijardi eura, od čega se 1,58 milijardi eura financira iz ESF-a.

Europski socijalni fond (ESF) jedan je od temeljnih strukturnih instrumenta EU-a kojim se Republici Hrvatskoj pruža potpora za ulaganje u ljudski kapital i jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Aktivnosti financirane iz sredstava Europskog socijalnog fonda pomažu ljudima da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada, usmjerene su na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te na poboljšanje učinkovitosti javne uprave.

  • Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.

Osnovni cilj Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. (OPPR) je promicanje konkurentnog, okolišno i gospodarski održivog i društveno odgovornog ribarstva i akvakulture, uravnoteženog i uključivog teritorijalnog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja te poticanje razvoja i provedbe Integrirane pomorske politike EU.

Sveobuhvatan cilj Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) je osigurati da aktivnosti ribarstva i akvakulture doprinose dugoročnim, održivim uvjetima koji se odnose na okoliš i koji su potrebni za gospodarski i socijalni razvoj.

  • Program ruralnog razvoja 2014.-2020.

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) predstavlja jedno od najznačajnijih područja djelovanja institucija Europske unije. Ruralni razvoj, kao drugi stup ZPP financiran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Ciljevi programa su: poticanje konkurentnosti poljoprivrede; osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i klimatskim promjenama te postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih područja, uključujući stvaranje i očuvanje radnih mjesta. 

Ukupna alokacija za Program ruralnog razvoja 2014.-2020. iznosi 2.383 milijarde eura, od čega će se 2.026 milijardi eura financirati iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj  (EPFRR), a ostatak iz sredstava proračuna Republike Hrvatske.

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA