INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

Zakonodavni okvir poticanja ulaganja na razini JLP(R)S-a

Zakonodavni okvir poticanja ulaganja na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čine:

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Ovim zakonom uređuju se jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značenja za njihov rad.

Županija je jedinica područne (regionalne) samouprave čije područje predstavlja prirodnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu, a ustrojava se radi obavljanja poslova od područnoga (regionalnog) interesa.

Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.

Grad je jedinica lokalne samouprave u kojoj je sjedište županije te svako mjesto koje ima više od 10.000 stanovnika, a predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu. Iznimno, gdje za to postoje posebni razlozi (povijesni, gospodarski, geoprometni), gradom se može utvrditi i mjesto koje ne zadovoljava prethodno spomenute uvjete.

Županija, općina i grad su pravne osobe. Izvršno tijelo jedinice lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave u općini je općinski načelnik, u gradu gradonačelnik i u županiji župan, koji zastupaju općinu, grad i županiju.

 

  • Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Ovim zakonom uređuju se ciljevi i načela upravljanja regionalnim razvojem RH, planski dokumenti politike regionalnog razvoja, tijela nadležna za upravljanje regionalnim razvojem, ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, način utvrđivanja urbanih i potpomognutih područja, poticanje razvoja potpomognutih područja, provedba, praćenje i izvještavanje o provedbi politike regionalnog razvoja u svrhu što učinkovitijeg korištenja fondova EU.

Cilj politike regionalnog razvoja je pridonijeti društveno-gospodarskom razvoju RH, u skladu s načelima održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će svim dijelovima zemlje omogućavati jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala. 

Nositelj planiranja razvoja za svoje područje je jedinica područne (regionalne) samouprave, koja u planiranju svog razvoja surađuje s JLS-ovima sa svog područja. U svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja, jedinica područne (regionalne) samouprave osniva regionalnog koordinatora - regionalnu razvojnu agenciju kao javnu ustanovu.

 

  • Zakon o komunalnom gospodarstvu

Ovim zakonom uređuju se načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo. Odredbama zakona regulirano je da se građenje i održavanje komunalne infrastrukture financira, između ostalog, i sredstvima komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

 

  • Zakon o javno-privatnom partnerstvu

Ovim zakonom uređuje se postupak predlaganja i odobravanja prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva, praćenje provedbe projekata javno-privatnog partnerstva, sadržaj ugovora o javno-privatnom partnerstvu, pitanja projekata javno-privatnog partnerstva male vrijednosti te druga bitna pitanja.

Javno-privatno partnerstvo (JPP) definirano je zakonom kao dugoročan ugovorni odnos između javnog i privatnog partnera predmet kojeg je izgradnja i/ili rekonstrukcija i održavanje javne građevine, u svrhu pružanja javnih usluga iz okvira nadležnosti javnog partnera.

 

  •  Zakon o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture

Ovim zakonom, između ostalog, uređuje se vrsta i kategorizacija poduzetničke infrastrukture te sustavi potpora, odnosno preduvjeti i kriteriji odobravanja potpora za unaprjeđenje poslovnih aktivnosti poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija. Svrha unaprjeđenja poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja je: poticanje gospodarskog rasta planiranjem i izgradnjom poduzetničke infrastrukture koja je u funkciji ravnomjernog regionalnog razvoja RH, bržeg rasta poduzetništva i povećanja investicija i zaposlenosti unutar područja na kojem se poduzetnička infrastruktura planira, odnosno gradi.

Poduzetničku infrastrukturu čine poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije.

Poduzetničke zone su definirane i prema kriteriju ukupne površine (mikro, male, srednje, velike); prema tipu aktivnosti koje se obavljaju unutar zona (proizvodno-prerađivačke, logističko-distribucijske i uslužno-mješovite) te prema intenzitetu aktivacije raspoložive površine (neaktivne poduzetničke zone, zone u inicijalnoj aktivaciji, srednje aktivne zone i potpuno aktivne zone).

 

  •  Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za RH i ima njezinu osobitu zaštitu, na njemu se ne može stjecati pravo vlasništva ni druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi, a upotrebljava se ili koristi pod uvjetima i na način propisan spomenutim Zakonom. Pomorsko dobro čine unutarnje morske vode i teritorijalno more, njihovo dno i podzemlje te dio kopna koji je po svojoj prirodi namijenjen općoj upotrebi ili je proglašen takvim, kao i sve što je s tim dijelom kopna trajno spojeno na površini ili ispod nje.

Koncesija

Koncesija je pravo kojim se dio pomorskog dobra djelomično ili potpuno isključuje iz opće upotrebe i daje na posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje fizičkim i pravnim osobama, u skladu s prostornim planovima.

Koncesija se daje na rok od 5 do 99 godina. Koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra te za korištenje ili gradnju građevina od važnosti za županiju daje županijska skupština na rok do najviše 20 godina, a prethodni postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

 

  •  Zakon o koncesijama

Ovim zakonom uređuju se postupci davanja koncesije, ugovor o koncesiji, prestanak koncesije, pravna zaštita u postupcima davanja koncesije, politika koncesija te ostala pitanja u vezi s koncesijama. Koncesija je pravo koje se stječe ugovorom, a vrste koncesija su: koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, koncesija za radove i koncesija za usluge.

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA