INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

Zakonodavstvo u EU u funkciji realizacije Plana ulaganja za Europu

Najvažnija zakonska pretpostavka za implementaciju Plana ulaganja za Europu ispunjena je usvajanjem Uredbe (EU) br. 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća u lipnju 2015. godine, koja je definirala zakonski okvir za provedbu Plana ulaganja za Europu.

Uredba sadrži sljedeće bitne dijelove:

  1. Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) – integriran je unutar EIB Grupe, a ključna područja ulaganja su infrastruktura, obrazovanje, istraživanje i inovacije te rizično financiranje za mala i srednja poduzeća
  2. EU garancija i EU garantni fond
  3. Europski savjetodavni centar za ulaganja (ESCU)
  4. Europski portal projekata ulaganja (EPPU)

Plan ulaganja za Europu uključuje tri glavna elementa:

  1. Europski fond za strateška ulaganja (EFSU)

Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) osnovan je 2015. godine kao upravljani račun unutar Europske investicijske banke (EIB). Fond se koristi javnim sredstvima kako bi se mobilizirala dodatna privatna ulaganja i pružila kreditna zaštita financiranju, koje osiguravaju EIB i Europski investicijski fond (EIF). Jedna od funkcija Fonda je preuzimanje dijela rizika koje snosi EIB, koji će zbog toga moći ulagati u rizičnije projekte.

  1. Osiguravanje protoka ulagačkih sredstava do realnoga gospodarstva

Kako bi se podupro protok ulagačkih sredstava do realnog gospodarstva, uspostavljeni su Europski savjetodavni centar za ulaganja (ESCU) i Europski portal projekata ulaganja (EPPU). ESCU pruža tehničku pomoć i podršku, povezuje postojeće programe za tehničku pomoć EIB-a te pruža dodatne savjetodavne usluge u slučajevima koji nisu obuhvaćeni postojećim programima. EPPU pomaže potencijalnim ulagateljima da pronađu informacije o ulagačkim projektima i prilikama za ulaganje.

  1. Poboljšanje ulagačkog okružja

Poboljšanje poslovnog i ulagačkog okružja ima za cilj potaknuti ulaganja i olakšati pristup financiranju, osobito za mala i srednja poduzeća. Opći je cilj uklanjanje prepreka ulaganjima i izrada jednostavnijih, boljih i predvidljivijih propisa u EU, posebno u infrastrukturnim sektorima u kojima ulaganja traju dulje razdoblje.

 

Glavni cilj Plana ulaganja za Europu bila je mobilizacija ulaganja u iznosu od najmanje 315 milijardi eura do sredine 2018. godine.

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA