INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

Industrijska zona Bakar


Predlagatelj projekta: Grad Bakar, Industrijska zona d.o.o.

Procjena ukupne vrijednosti projekta: 49.260.000,00 kn

OPIS PROJEKTA:

Privlačenje investitora u gospodarske zone u cilju stvaranja novih proizvodnih kapaciteta i novog zapošljavanja.

Industrijska zona Bakar (Kukuljanovo) najrazvijenija je poduzetnička zona u Republici Hrvatskoj.

U njoj posluje oko 170 poslovnih subjekata s oko 4000 direktno zaposlenih.

Zona je potpuno komunalno opremljena: 12 km izgrađenih prometnica, sanitarni i protupožarni vodovod, oborinska i fekalna kanalizacija, industrijski željeznički kolosijek, elektroenergetska i TT mreža, javna rasvjeta, plinovod.

Također, u zoni postoji niz dodatnih sadržaja: carina, robni terminal, špedicija, benzinske postaje, betonare, skladišta, parkirališta, restorani, trgovački centri, policijska postaja, bankomati, fitness centar…

Projekt podrazumijeva gradnju prometnice s kompletnom infrastrukturom u dužini od 4.360 m te izgradnju odnosno pripremu platoa ukupne površine od cca. 400.000 m²

 • Grad Bakar, Industrijska zona d.o.o.
  Predlagatelj investicijskog projekta.
 • Irvin Badurina

  Kontakt osoba za detaljne informacije o projektu.
 • Ivana Pavlek

  Ime i prezime osobe koja je popunila obrazac.
 • Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo
 • +385 51 253 060
 • n/a
 • uprava@ind-zone.hr
 • www.ind-zone.hr

Procjena ukupne vrijednosti projekta :


49.260.000,00 kn

Koliko je sredstava do sada uloženo?


n/a

Kolika je vrijednost zemljišta?


n/a

 

Lokacija projekta:


Grad Bakar

Da li je projekt greenfield* ili brownfield** ulaganje?


GREENFIELD

Poslovni model:


n/a
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršen uvid u prostorno-plansku dokumentaciju?
 • Da li se lokacija investicijskog projekta nalazi unutar obuhvata građevinskog područja?
 • Da li je za investicijski projekt provedena provjera usklađenosti sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom?
 • Da li na lokaciji investicijskog projekta postoji komunalna opremljenost?
 • Da li su za investicijski projekt pribavljeni posebni uvjeti javnopravnih tijela?
 • Da li je za investicijski projekt izrađen Glavni projekt?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena potvrda od strane javnopravnih tijela
  da je Glavni projekt napravljan u skladu s posebnim uvjetima pribavljenim od tih javnopravnih tijela?
 • Da li postoji obveza izrade Studije i procjene utjecaja na okoliš za dati investicijski projekt?
 • Da li postoji obveza revizije projekta (sukladno pravilniku o kontroli projekata - NN 32/2014)?
 • Da li je za investicijski projekt predan Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt ishođena građevinska dozvola?
 • Da li su za navedeni investicijski projekt plaćeni komunalni i vodni doprinos?
 • Da li je za investicijski projekt izabran nadzorni inženjer i izvođač radova?
 • Da li je za navedeni investicijski projekt izvršena prijava početka građenja?
 • Da li je gradnja investicijskog projekta dovršena u propisanim rokovima?
 • Da li je za investicijski projekt podnesen nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje uporabne dozvole?
 • Da li je za investicijski projekt obavljen tehnički pregled?
 • Da li je za investicijski projekt izdana uporabna dozvola?
 • Da li je investicijski projekt pušten u rad?
 • Da li je za Investicijski projekt izrađena Studija (pred)izvodljivosti)?
  NE
 • Da li za Investicijski projekt postoje dodatni materijali?
  NE
 • Da li je dokumentacija prevedena na engleski jezik?
  NE

 

 

5%

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA