INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

EU FONDOVI

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI 2014.-2020.

U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura. Od tog iznosa 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.

Za korištenje ESI fondova ključan je strateški okvir jer se novac usmjerava na postizanje ciljeva identificiranih unutar određenog strateškog okvira. Strateški okvir je niz javnih politika (strategija, uredbi, zakona, pravilnika itd.) koji sadržavaju ciljeve i smjernice za razvoj Europske unije i određene države članice, ali i prioritete koji će se financirati. Ključni strateški okvir Europske unije za razdoblje 2014.-2020. čine Kohezijska politika, Strategija Europa 2020 i pojedine sektorske javne politike.

 

EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (EFRR)

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) jedan je od pet fondova koji imaju zajednički naziv Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi). Cilj mu je jačanje gospodarske i socijalne kohezije te smanjivanje razlika između regija unutar EU, kroz podršku u razvoju i strukturnim prilagodbama regionalnih gospodarstava, kao i podršku prekograničnoj, transnacionalnoj i međuregionalnoj suradnji.

Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK), koji je usvojen je od strane Europske komisije 2014. godine, definirana su područja u koja će RH do 2020. moći ulagati sredstva iz EFRR-a. U okviru OPKK-a na raspolaganju je ukupno 6,881 milijarda eura od čega 4,321 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). RH kroz korištenje EFRR-a ima na raspolaganju sufinanciranje od 50 do 75% ukupne vrijednosti projekta.

KOHEZIJSKI FOND (KF)

Kohezijski fond (KF) je instrument namijenjen najmanje razvijenim državama članicama Europske unije (EU), odnosno onima čiji je bruto domaći proizvod manji od 90 posto prosjeka EU. Ulaganjem u projekte kojima se čuva okoliš i unaprjeđuje prometna infrastruktura nastoje se umanjiti ekonomske i socijalne razlike među državama članicama. RH kroz korištenje ovog instrumenta ima pravo na sufinanciranje u iznosu od 80-85% ukupne vrijednosti projekata.

Iako je riječ o velikim nacionalnim projektima čiji su korisnici često tijela javne vlasti, prilike za poslovni sektor otvaraju se kroz sudjelovanje u postupcima javne nabave za isporuku dobara usluga i obavljanje radova. Financijska alokacija za RH (2014.-2020.) iznosi 2,55 milijardi eura.

 

EUROPSKI SOCIJALNI FOND (ESF)

Europski socijalni fond (ESF) strukturni je instrument usmjeren na poticanje zapošljavanja kroz pružanje podrške poslodavcima i pomoći posloprimcima s ciljem uspostavljanja pravednijih mogućnosti za sve građane EU-a.

Njegovo se djelovanje temelji na ulaganju u ljudske resurse, a posebice je važan u europskim regijama koje su pogođene visokom stopom nezaposlenosti. Stopa sufinanciranja iznosi od 50 do 85% ukupne vrijednosti projekta.

Financijska alokacija za RH za razdoblje 2014.-2020. iznosi 1,58 milijardi eura. Tematska koncentracija ESF-a je: promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage, ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje, promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva te jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovitosti javne uprave.

 

EUROPSKI FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO (EFPR)

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) je financijski instrument koji doprinosi postizanju ciljeva Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) i provedbi Integrirane pomorske politike (IPP) Europske unije.

Iz EFPR-a se osiguravaju sredstva za ribarsku industriju i za priobalna područja kako bi se ostvarila konkurentnost i održivost ribarstva i akvakulture, kao i uravnoteženi teritorijalni razvoj ribarstvenih područja. Iz EFRR-a može se financirati do 85% ukupne vrijednosti projekta, a financijska alokacija za RH za razdoblje 2014.-2020. iznosi 252 milijuna eura.

 

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ (EPFRR)

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) ima za cilj jačanje europske politike ruralnog razvoja i pojednostavljivanje njezine provedbe. EPFRR je usmjeren na umanjenje gospodarskih razlika između regija EU kroz razvoj poljoprivrednog sektora.

Od očuvanja eko-sustava, preko pošumljavanja, razvoja ruralnog poduzetništva do većih infrastrukturnih investicija, EPFRR nudi podršku za suvremenu, održivu i uključivu revitalizaciju ruralnih područja te njihovu integraciju u suvremene ekonomske tokove država članica. Iz EPFRR-a se može financirati do 85% ukupne vrijednosti projekta, a financijska alokacija za RH za razdoblje 2014.-2020. iznosi 2,02 milijardi eura.

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA