INVESTICIJSKI PORTAL
JADRANSKE HRVATSKE

Vodič kroz investicijske projekte u JLP(R)S

 

Bez investicija nema osiguranja stabilnog gospodarskog rasta, generiranja zaposlenosti, ni održivog rasta životnog standarda građana. Stoga je vitalni interes svih županija i jedinica lokalne samouprave stvaranje povoljnog poslovnog okruženja i privlačenje domaćih i stranih investicija. Realizacijom potencijalnih investicijskih projekata želi se oživjeti i unaprijediti gospodarstvo županija i jedinica lokalne samouprave (gradova i općina) Jadranske regije te ih učiniti privlačnim za domaće i strane investicije.

Realizacija investicijskog projekta je zahtjevan i često dugotrajan proces, koji se sastoji od niza koraka koji su uvjetovani propisima iz područja gradnje te iz područja prostornog uređenja na snazi u RH.

Vodič kroz investicijski projekt namijenjen je prvenstveno potencijalnim domaćim i stranim investitorima, a cilj mu je da sve zainteresirane investitore na profesionalan, objektivan i mjerljiv način informira o stupnju pripremljenosti konkretnih javnih investicijskih projekata koji su u ponudi na području Šibensko-kninske, Primorsko-goranske i Istarske županije te o procedurama nužnim za njihovu realizaciju.

Vodič je namijenjen i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kojima bi trebao poslužiti kao svojevrsna kontrolna lista koraka koje je potrebno učiniti u kvalitetnoj pripremi javnog investicijskog projekta, kako bi se povećala njegova atraktivnost te izgledi za pronalazak investitora.


Korak 1: Uvid u prostorno-plansku dokumentaciju

Prvi važan korak koji je potrebno napraviti na početku realizacije investicijskog projekta jest provjeriti namjenu parcele u prostornom planu općine, odnosno grada. Prostorni plan nakon provedene javne rasprave usvaja predstavničko tijelo JLS, odnosno općinsko vijeće ili gradska skupština. Investitori se u ovom koraku mogu obratiti nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje radi dobivanja više informacija o tome što na određenom prostoru smiju graditi, a što ne, odnosno koje su im dozvole za to potrebne.


Korak 2: Izbor lokacije za realizaciju investicije

Sukladno informacijama koje je dobio u prethodnom koraku te procjeni da li lokacije koje su raspoložive odgovaraju njegovim investicijskim planovima, investitor donosi odluku o izboru lokacije za realizaciju investicije. Nakon pribavljanja lokacijske informacije investitor može od ureda nadležnog za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja zatražiti obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta.


Korak 3: Provjera usklađenosti s prostorno-planskom dokumentacijom

U ovom koraku investitor najčešće već angažira projektanta da mu pomogne provjeriti usklađenost planiranog investicijskog projekta s prostorno-planskom dokumentacijom.


Korak 4: Provjera komunalne opremljenosti

Investitor ili ovlašteni projektant provjerava komunalnu opremljenost na konkretnoj lokaciji za koju je investitor zainteresiran.


Korak 5: Pribavljanje posebnih uvjeta javnopravnih tijela

Javnopravna tijela su tijela državne uprave, druga državna tijela, upravni odjeli, odnosno službe velikih gradova i županija nadležni za obavljanje poslova iz određenih upravnih područja, pravne osobe koje imaju javne ovlasti te druge osobe, određene posebnim zakonima, koja davanjem zahtjeva i mišljenja u postupku izrade i donošenja prostornih planova i/ili utvrđivanjem posebnih uvjeta, odnosno potvrđivanjem idejnog projekta i/ili glavnog projekta sudjeluju u sustavu prostornog uređenja.


Korak 6: Izrada projektne dokumentacije

Nakon pribavljanja lokacijske informacije i posebnih uvjeta za izradu glavnog projekta investitor, odnosno od njega ovlašteni projektanti će pristupiti izradi glavnog projekta. Za određivanje sadržaja glavnog projekta važno je u koju je skupinu (prema svojoj zahtjevnosti) građevina razvrstana.


Korak 7: Potvrde glavnog projekta od javnopravnih tijela

Nakon što je Glavni projekt završen, javnopravna tijela od kojih su pribavljeni posebni uvjeti, još jednom izdaju potvrdu da je glavni projekt (ili idejni projekt ako je najprije zatražena lokacijska dozvola), napravljen u skladu s posebnim uvjetima.


Korak 8: Izrada Studije i procjena utjecaja na okoliš

Izrada Studije i procjena utjecaja na okoliš, ako je ista potrebna, traži se od Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH ili Upravnog odjela u Županiji, ovisno o kakvom zahvatu se radi. Ako se radi o velikom zahvatu (npr. termoelektrana), tada je potrebno cijeli posao u vezi s izradom Studije i procjene utjecaja na okoliš provesti u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike RH. Ako se radi o manjem pogonu koji nije zagađivač, onda uglavnom nije potreban postupak izrade Studije utjecaja na okoliš.


Korak 9: Revizija projekta (ako je potrebna)

Kod nekih složenijih projekata, ovisno o značajkama građevine, odnosno predgotovljenog dijela građevine, mora se provesti kontrola glavnog projekta s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost. Kontrolu provodi ovlašteni revident. 


Korak 10: Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

Građevinsku dozvolu izdaju veliki gradovi (iznad 35.000 stanovnika) i gradovi sjedišta županija za svoje područje ili županijski uredi za sve ostale općine i gradove na području županije. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole predaje se Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju u Županiji ili Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju Grada. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investitor.


Korak 11: Pravomoćna građevinska dozvola

Građenju građevine može se pristupiti samo na temelju pravomoćne građevinske dozvole, a graditi se mora u skladu s tom dozvolom. Ako nije izjavljena žalba niti pokrenut upravni spor, građevinska dozvola postaje pravomoćna.


Korak 12: Plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa

Po pravomoćnosti građevinske dozvole, nadležni odjel koji je izdao građevinsku dozvolu dužan je istu (bez glavnog projekta) dostaviti na znanje, uz ostale, i upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave nadležnom za utvrđivanje komunalnog doprinosa s podacima potrebnim za obračun iznosa tog doprinosa i tijelu nadležnom za utvrđivanje vodnog doprinosa (Hrvatske vode) s podacima potrebnim za obračun iznosa tog doprinosa.


Korak 13: Građenje-izbor nadzornog inženjera i izvođača radova

Prije prijave početka građenja investitor je dužan izabrati nadzornog inženjera i izvođača radova, koji će biti odgovorni za proces građenja.


Korak 14: Prijava početka građenja

Investitor je dužan upravnom odjelu, najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja pisanim putem prijaviti početak građenja.


Korak 15: Dovršetak gradnje

Zakonom je propisana obveza dovršenja građevine u određenom roku. Građevina mora, ovisno o skupini u koju je razvrstana, glede vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u roku od 5 do 10 godina od početka gradnje.


Korak 16: Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole

Nakon završetka građenja, da bi se građevina stavila u funkciju potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje uporabne dozvole nadležnom odjelu u županiji/gradu, koji je izdao i građevinsku dozvolu.


Korak 17: Tehnički pregled

Tijekom postupka za izdavanje uporabne dozvole obavlja se tehnički pregled, koji prethodi izdavanju uporabne dozvole. Tehnički pregled obavlja povjerenstvo, u kojem se uobičajeno nalaze javnopravna tijela koja izdaju posebne uvjete i ako je potrebno dodatni vještaci, inspektori itd.


Korak 18: Uporabna dozvola

Nakon obavljenog tehničkog pregleda na građevini, ako je sve sukladno zakonu i propisima, investitoru se izdaje uporabna dozvola.


Korak 19: Dozvola za rad i puštanje u rad

Nakon izdavanja uporabne dozvole investitor pušta građevinu u rad.

INTERAKTIVNA KARTA
BAZE PROJEKATA